Informacje podstawowe


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352-78-89
e-mail: pinb@kolobrzeg.powiat.pl
 

Godziny przyjęć interesantów: od 7.30 do 15.30

 

KOMUNIKAT Nr 1/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów małej architektury związanych z placami zabaw zlokalizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego.

W związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno – letniego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, w szczególności małym dzieciom.

Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania, w tym również poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom, wynika z art.61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.), który stanowi, że obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Jest on obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego. Natomiast art.62 powołanej ustawy określa zakres kontroli, jakim powinny być poddawane obiekty budowlane w trakcie użytkowania, tj.:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Na podstawie art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego kontrole, o których mowa powyżej , powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednakże mając na względzie specyfikę urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz ich usytuowanie powodujące narażenie na wpływ czynników atmosferycznych, a także działań człowieka, niezbędne jest zapewnienie stałej kontroli tych urządzeń poprzez oględziny i sukcesywne usuwanie stwierdzanych nieprawidłowości.

Utrzymywanie w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.).

 Zgodnie z przepisem art. 61 pkt 1 Pb, właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 w/w ustawy, tj. obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

W myśl cytowanej ustawy obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury zlokalizowane na placach zabaw oraz w innych miejscach rekreacji (tj. między innymi piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, wielofunkcyjne urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie, itp.). Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania urządzeń związanych z placami zabaw w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawaniu ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Należy podkreślić, iż w świetle art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego właściciele, zarządcy placów zabaw zlokalizowanych przy obiektach użyteczności publicznej, np. budynkach oświatowych lub wielorodzinnych, zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli rocznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w ramach prowadzonej książki obiektu budowlanego (art. 64 Prawa budowlanego).

Ponadto informuję, że szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw oraz sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. Według normy PN-EN 1176-7:2009 - w rocznym planie kontroli obiektów związanych z placem zabaw właściciel / zarządca powinien zaplanować:

• kontrolę przez oględziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa), w trakcie której kontrolujący sprawdza ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Kontrolę tego rodzaju przeprowadza, np. administrator terenu lub osoba przez niego wskazana. Kontrola powinna zostać udokumentowana, np.: poprzez wpis w książce placu zabaw lub innym dokumencie pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca / producent urządzeń związanych z placem zabaw przedstawił listę kluczowych kryteriów, które należy sprawdzać podczas ww. kontroli. Terminy przedmiotowej kontroli można uzależnić od częstotliwości z jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku oraz ryzyka wandalizmu. Przeprowadzona raz na tydzień kontrola to minimum.
• kontrolę funkcjonalną – podczas której bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Tego rodzaju kontroli może dokonać właściciel lub zarządca obiektu, bądź osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu zabaw. Taką kontrole powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące.
• coroczną kontrolę podstawową – w trakcie której oceniany jest poziom bezpieczeństwa, m.in. fundamentów i nawierzchni, ewentualnych śladów korozji, wpływu warunków atmosferycznych, a także wykonanych napraw.

W myśl przepisu art. 91 a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sankcje karne dotyczą właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych.

Danuta JabłońskaPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  02‑02‑2010 10:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35-476-18 wew. 51 fax: 094 35-446-42
, w dniu:  02‑02‑2010 10:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2018 10:34:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie